🇮🇷 Aram

سطح 🎖16
ژتونها 💵 169933
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 200928
دستهای برده شده 5228
دستهای بازی شده 20085
نرخ برد 26%
شروع بازي از 05/31/2016
آخرین بازی شده 04/20/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019