🇮🇷 Aram

سطح 🎖16
ژتونها 💵 171249
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 200928
دستهای برده شده 5241
دستهای بازی شده 20131
نرخ برد 26%
شروع بازي از 05/31/2016
آخرین بازی شده 05/24/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019