Amin

سطح 🎖18
ژتونها 💵 5348932
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 6083039
دستهای برده شده 19758
دستهای بازی شده 48508
نرخ برد 40.7%
شروع بازي از 12/15/2016
آخرین بازی شده 09/28/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020