Amin

سطح 🎖18
ژتونها 💵 5060822
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 6083039
دستهای برده شده 17746
دستهای بازی شده 44417
نرخ برد 40%
شروع بازي از 12/15/2016
آخرین بازی شده 07/19/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018