Amin

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1048082
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 6083039
دستهای برده شده 20116
دستهای بازی شده 49299
نرخ برد 40.8%
شروع بازي از 12/15/2016
آخرین بازی شده 01/23/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021