😎 Behzad

سطح 🎖18
ژتونها 💵 42822
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 4147910
دستهای برده شده 14517
دستهای بازی شده 37161
نرخ برد 39.1%
شروع بازي از 09/21/2016
آخرین بازی شده 05/21/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020