🇮🇷 M

سطح 🎖16
ژتونها 💵 1582271
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 1059367
دستهای برده شده 7764
دستهای بازی شده 18347
نرخ برد 42.3%
شروع بازي از 06/12/2022
آخرین بازی شده 07/11/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023