@Meysonexpo

سطح 🎖4
ژتونها 💵 5990
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 4890
دستهای برده شده 6
دستهای بازی شده 27
نرخ برد 22.2%
شروع بازي از 06/01/2023
آخرین بازی شده 06/22/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023