EHSAN🤔

سطح 🎖19
ژتونها 💵 98203678
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 35653500
دستهای برده شده 35642
دستهای بازی شده 95114
نرخ برد 37.5%
شروع بازي از 03/27/2016
آخرین بازی شده 05/21/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018