EHSAN🤔

سطح 🎖19
ژتونها 💵 460261
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 73264890
دستهای برده شده 40318
دستهای بازی شده 105320
نرخ برد 38.3%
شروع بازي از 03/27/2016
آخرین بازی شده 07/16/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021