EHSAN🤔

سطح 🎖19
ژتونها 💵 110009703
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 38230015
دستهای برده شده 39410
دستهای بازی شده 103283
نرخ برد 38.2%
شروع بازي از 03/27/2016
آخرین بازی شده 12/14/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019