EHSAN🤔

سطح 🎖19
ژتونها 💵 126681590
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 38230015
دستهای برده شده 38434
دستهای بازی شده 100967
نرخ برد 38.1%
شروع بازي از 03/27/2016
آخرین بازی شده 07/14/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018