EHSAN🤔

سطح 🎖19
ژتونها 💵 110056012
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 38230015
دستهای برده شده 39496
دستهای بازی شده 103503
نرخ برد 38.2%
شروع بازي از 03/27/2016
آخرین بازی شده 03/27/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020