Mr g#

سطح 🎖19
ژتونها 💵 2881611
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 618000
دستهای برده شده 24711
دستهای بازی شده 69684
نرخ برد 35.5%
شروع بازي از 10/18/2016
آخرین بازی شده 06/27/2022

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2022