Kourosh

سطح 🎖16
ژتونها 💵 2040
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 957627
دستهای برده شده 8129
دستهای بازی شده 23587
نرخ برد 34.5%
شروع بازي از 04/25/2016
آخرین بازی شده 04/16/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024