Kourosh

سطح 🎖16
ژتونها 💵 1381
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 957627
دستهای برده شده 7991
دستهای بازی شده 23094
نرخ برد 34.6%
شروع بازي از 04/25/2016
آخرین بازی شده 09/25/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023