@yadegars

سطح 🎖6
ژتونها 💵 5193
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 15813
دستهای برده شده 17
دستهای بازی شده 62
نرخ برد 27.4%
شروع بازي از 06/03/2023
آخرین بازی شده 06/04/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024