🇮🇷 Tina💋

سطح 🎖14
ژتونها 💵 194757
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 170470
دستهای برده شده 2755
دستهای بازی شده 8693
نرخ برد 31.7%
شروع بازي از 02/27/2016
آخرین بازی شده 06/29/2022

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2022