Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 2097342
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 19014
دستهای بازی شده 56865
نرخ برد 33.4%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 08/01/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021