Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1334325
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 11290
دستهای بازی شده 34997
نرخ برد 32.3%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 01/25/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020