Ali

سطح 🎖19
ژتونها 💵 2236371
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 20857
دستهای بازی شده 61869
نرخ برد 33.7%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 10/28/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021