😏 Ali

سطح 🎖19
ژتونها 💵 3583939
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 35412
دستهای بازی شده 103400
نرخ برد 34.2%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 02/26/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024