😏 Ali

سطح 🎖19
ژتونها 💵 3597704
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 36771
دستهای بازی شده 107174
نرخ برد 34.3%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 07/15/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024