Ali

سطح 🎖19
ژتونها 💵 2568624
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 23988
دستهای بازی شده 70383
نرخ برد 34.1%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 05/18/2022

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2022