😏 Ali

سطح 🎖19
ژتونها 💵 2898135
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 27395
دستهای بازی شده 79922
نرخ برد 34.3%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 02/08/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023