Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1465215
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 15306
دستهای بازی شده 46883
نرخ برد 32.6%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 01/25/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021