Ali

سطح 🎖17
ژتونها 💵 1208520
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 9490
دستهای بازی شده 29163
نرخ برد 32.5%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 12/17/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018