Ali

سطح 🎖17
ژتونها 💵 1315216
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 10600
دستهای بازی شده 32929
نرخ برد 32.2%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 06/20/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019