Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1451814
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 14468
دستهای بازی شده 44593
نرخ برد 32.4%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 05/27/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020