Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1852532
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 101824
دستهای برده شده 17605
دستهای بازی شده 52995
نرخ برد 33.2%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 05/16/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021