😐😐😐

سطح 🎖17
ژتونها 💵 280817
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 2571678
دستهای برده شده 7184
دستهای بازی شده 29154
نرخ برد 24.6%
شروع بازي از 03/29/2020
آخرین بازی شده 03/15/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023