😐😐😐

سطح 🎖18
ژتونها 💵 696465
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 2571678
دستهای برده شده 9279
دستهای بازی شده 36655
نرخ برد 25.3%
شروع بازي از 03/29/2020
آخرین بازی شده 09/15/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023