😐😐😐

سطح 🎖18
ژتونها 💵 942904
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 2571678
دستهای برده شده 9806
دستهای بازی شده 38471
نرخ برد 25.5%
شروع بازي از 03/29/2020
آخرین بازی شده 07/17/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024