🇮🇷 Mahadly456😘

سطح 🎖16
ژتونها 💵 46082
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 563960
دستهای برده شده 7952
دستهای بازی شده 20332
نرخ برد 39.1%
شروع بازي از 12/06/2017
آخرین بازی شده 06/24/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019