👰 Shahram

سطح 🎖17
ژتونها 💵 1426
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 2200310
دستهای برده شده 11477
دستهای بازی شده 28240
نرخ برد 40.6%
شروع بازي از 12/06/2017
آخرین بازی شده 02/26/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020