🇮🇷 Mahadly456😘

سطح 🎖16
ژتونها 💵 6947
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 563960
دستهای برده شده 6702
دستهای بازی شده 17305
نرخ برد 38.7%
شروع بازي از 12/06/2017
آخرین بازی شده 04/18/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019