🇮🇷 Mahadly456😘

سطح 🎖15
ژتونها 💵 27251
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 563960
دستهای برده شده 5882
دستهای بازی شده 15127
نرخ برد 38.9%
شروع بازي از 12/06/2017
آخرین بازی شده 02/22/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019