Omid

سطح 🎖18
ژتونها 💵 768257
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 813625
دستهای برده شده 18048
دستهای بازی شده 54911
نرخ برد 32.9%
شروع بازي از 04/11/2018
آخرین بازی شده 10/16/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019