Omid

سطح 🎖18
ژتونها 💵 745091
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 813625
دستهای برده شده 18245
دستهای بازی شده 55542
نرخ برد 32.8%
شروع بازي از 04/11/2018
آخرین بازی شده 04/09/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020