Omid

سطح 🎖18
ژتونها 💵 249739
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 598336
دستهای برده شده 15914
دستهای بازی شده 48497
نرخ برد 32.8%
شروع بازي از 04/11/2018
آخرین بازی شده 06/24/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019