Omid

سطح 🎖18
ژتونها 💵 341177
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 598336
دستهای برده شده 14035
دستهای بازی شده 42488
نرخ برد 33%
شروع بازي از 04/11/2018
آخرین بازی شده 04/18/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019