Omid

سطح 🎖17
ژتونها 💵 829406
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 278156
دستهای برده شده 10021
دستهای بازی شده 30865
نرخ برد 32.5%
شروع بازي از 04/11/2018
آخرین بازی شده 12/19/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018