Omid

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1515421
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 813625
دستهای برده شده 17204
دستهای بازی شده 52607
نرخ برد 32.7%
شروع بازي از 04/11/2018
آخرین بازی شده 08/18/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019