###

سطح 🎖16
ژتونها 💵 2001127
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 241717
دستهای برده شده 6887
دستهای بازی شده 25080
نرخ برد 27.5%
شروع بازي از 01/09/2017
آخرین بازی شده 09/15/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023