Edward

سطح 🎖16
ژتونها 💵 104357
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 167515
دستهای برده شده 7590
دستهای بازی شده 22623
نرخ برد 33.5%
شروع بازي از 07/02/2017
آخرین بازی شده 06/23/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024