Edward

سطح 🎖16
ژتونها 💵 262269
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 78236
دستهای برده شده 5738
دستهای بازی شده 17247
نرخ برد 33.3%
شروع بازي از 07/02/2017
آخرین بازی شده 08/17/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019