Edward

سطح 🎖15
ژتونها 💵 195414
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 78236
دستهای برده شده 4631
دستهای بازی شده 13962
نرخ برد 33.2%
شروع بازي از 07/02/2017
آخرین بازی شده 04/20/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019