Edward

سطح 🎖16
ژتونها 💵 268683
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 78236
دستهای برده شده 5795
دستهای بازی شده 17444
نرخ برد 33.2%
شروع بازي از 07/02/2017
آخرین بازی شده 05/21/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020