@kh24122412

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1425
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 15347990
دستهای برده شده 18486
دستهای بازی شده 44080
نرخ برد 41.9%
شروع بازي از 09/11/2017
آخرین بازی شده 05/18/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018