Amir

سطح 🎖15
ژتونها 💵 505665
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 49229
دستهای برده شده 4274
دستهای بازی شده 12368
نرخ برد 34.6%
شروع بازي از 09/20/2016
آخرین بازی شده 02/22/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019