Amir

سطح 🎖15
ژتونها 💵 524681
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 49229
دستهای برده شده 4528
دستهای بازی شده 13051
نرخ برد 34.7%
شروع بازي از 09/20/2016
آخرین بازی شده 06/24/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019