Amir

سطح 🎖16
ژتونها 💵 648508
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 58833
دستهای برده شده 6331
دستهای بازی شده 17668
نرخ برد 35.8%
شروع بازي از 09/20/2016
آخرین بازی شده 01/25/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020