mehrasa

سطح 🎖15
ژتونها 💵 161080
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 171120
دستهای برده شده 2480
دستهای بازی شده 9118
نرخ برد 27.2%
شروع بازي از 05/29/2017
آخرین بازی شده 06/29/2022

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2022