👳 محمد رضا

سطح 🎖19
ژتونها 💵 552813
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 1627034
دستهای برده شده 34270
دستهای بازی شده 97751
نرخ برد 35.1%
شروع بازي از 03/01/2023
آخرین بازی شده 04/17/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024