👳 محمد رضا

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1065148
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 353171
دستهای برده شده 17053
دستهای بازی شده 52150
نرخ برد 32.7%
شروع بازي از 03/01/2023
آخرین بازی شده 09/26/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023