hosein

سطح 🎖12
ژتونها 💵 3260455
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 4452000
دستهای برده شده 1068
دستهای بازی شده 2613
نرخ برد 40.9%
شروع بازي از 11/05/2017
آخرین بازی شده 04/10/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019