Angel

سطح 🎖16
ژتونها 💵 1306754
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 551756
دستهای برده شده 4893
دستهای بازی شده 16511
نرخ برد 29.6%
شروع بازي از 11/28/2021
آخرین بازی شده 09/25/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023