IRAN

سطح 🎖16
ژتونها 💵 796291
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 331525
دستهای برده شده 3920
دستهای بازی شده 16762
نرخ برد 23.4%
شروع بازي از 02/23/2023
آخرین بازی شده 09/09/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023