IRAN

سطح 🎖16
ژتونها 💵 912489
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 331525
دستهای برده شده 4647
دستهای بازی شده 19895
نرخ برد 23.4%
شروع بازي از 02/23/2023
آخرین بازی شده 03/01/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024