👮 Shahram

سطح 🎖17
ژتونها 💵 219427
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 5487760
دستهای برده شده 13378
دستهای بازی شده 34560
نرخ برد 38.7%
شروع بازي از 09/30/2017
آخرین بازی شده 01/17/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019