Shahram

سطح 🎖19
ژتونها 💵 77788
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 8326100
دستهای برده شده 40567
دستهای بازی شده 91774
نرخ برد 44.2%
شروع بازي از 09/30/2017
آخرین بازی شده 03/24/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020