🇮🇷 👮 Shahram

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1622
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 5487760
دستهای برده شده 15247
دستهای بازی شده 39113
نرخ برد 39%
شروع بازي از 09/30/2017
آخرین بازی شده 03/23/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019