🇮🇷 💂 Shahram

سطح 🎖18
ژتونها 💵 2886640
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 5487760
دستهای برده شده 25152
دستهای بازی شده 60756
نرخ برد 41.4%
شروع بازي از 09/30/2017
آخرین بازی شده 05/24/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019