Shahram

سطح 🎖19
ژتونها 💵 19840
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 8326100
دستهای برده شده 41105
دستهای بازی شده 93215
نرخ برد 44.1%
شروع بازي از 09/30/2017
آخرین بازی شده 09/06/2022

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2022