Shahram

سطح 🎖19
ژتونها 💵 2944
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 8326100
دستهای برده شده 39732
دستهای بازی شده 89792
نرخ برد 44.2%
شروع بازي از 09/30/2017
آخرین بازی شده 01/20/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020