Shahram

سطح 🎖19
ژتونها 💵 735
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 8326100
دستهای برده شده 38147
دستهای بازی شده 86093
نرخ برد 44.3%
شروع بازي از 09/30/2017
آخرین بازی شده 09/22/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019