Sky ...

سطح 🎖19
ژتونها 💵 4844061
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 5487760
دستهای برده شده 33539
دستهای بازی شده 77074
نرخ برد 43.5%
شروع بازي از 09/30/2017
آخرین بازی شده 07/22/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019