😃 Omid

سطح 🎖18
ژتونها 💵 701195
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 226048
دستهای برده شده 17431
دستهای بازی شده 53371
نرخ برد 32.7%
شروع بازي از 04/28/2021
آخرین بازی شده 06/10/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023