OMID

سطح 🎖19
ژتونها 💵 2471844
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 1946135
دستهای برده شده 20858
دستهای بازی شده 63241
نرخ برد 33%
شروع بازي از 04/28/2021
آخرین بازی شده 12/08/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023