Robert insta👊

سطح 🎖18
ژتونها 💵 569811
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 226048
دستهای برده شده 16216
دستهای بازی شده 49422
نرخ برد 32.8%
شروع بازي از 04/28/2021
آخرین بازی شده 10/06/2022

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2022