🇮🇷 👮 Ebrahim

سطح 🎖15
ژتونها 💵 759
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 571613
دستهای برده شده 5947
دستهای بازی شده 12513
نرخ برد 47.5%
شروع بازي از 07/30/2016
آخرین بازی شده 09/22/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023