🇮🇷 👮 Ebrahim

سطح 🎖16
ژتونها 💵 887
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 571613
دستهای برده شده 7334
دستهای بازی شده 15250
نرخ برد 48.1%
شروع بازي از 07/30/2016
آخرین بازی شده 07/16/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024