👮 𝓢𝓪𝓳𝓪𝓭

سطح 🎖7
ژتونها 💵 5480
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 15195
دستهای برده شده 24
دستهای بازی شده 101
نرخ برد 23.8%
شروع بازي از 06/01/2023
آخرین بازی شده 09/11/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023