Mehrdad

سطح 🎖16
ژتونها 💵 781107
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 96198
دستهای برده شده 7822
دستهای بازی شده 23181
نرخ برد 33.7%
شروع بازي از 04/16/2017
آخرین بازی شده 05/29/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019