Mehrdad

سطح 🎖16
ژتونها 💵 778282
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 96198
دستهای برده شده 7816
دستهای بازی شده 23170
نرخ برد 33.7%
شروع بازي از 04/16/2017
آخرین بازی شده 04/21/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019