Seyed Mohamad

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1086699
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 19200560
دستهای برده شده 16841
دستهای بازی شده 42934
نرخ برد 39.2%
شروع بازي از 04/27/2016
آخرین بازی شده 06/09/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023