Seyed Mohamad

سطح 🎖18
ژتونها 💵 22567
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 19200560
دستهای برده شده 17577
دستهای بازی شده 44679
نرخ برد 39.3%
شروع بازي از 04/27/2016
آخرین بازی شده 05/17/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024