@A5ing

سطح 🎖17
ژتونها 💵 1583
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 906329
دستهای برده شده 10681
دستهای بازی شده 32629
نرخ برد 32.7%
شروع بازي از 05/06/2016
آخرین بازی شده 12/17/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018