😎 A

سطح 🎖18
ژتونها 💵 69946
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 906329
دستهای برده شده 14504
دستهای بازی شده 44591
نرخ برد 32.5%
شروع بازي از 05/06/2016
آخرین بازی شده 04/16/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019