@samanDEZ

سطح 🎖19
ژتونها 💵 2318337
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 47972
دستهای بازی شده 113466
نرخ برد 42.3%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 03/25/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019