@samanDEZ

سطح 🎖21
ژتونها 💵 2479
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 123985
دستهای بازی شده 303895
نرخ برد 40.8%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 07/13/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024