@samanDEZ

سطح 🎖19
ژتونها 💵 2264
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 39298
دستهای بازی شده 94303
نرخ برد 41.7%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 01/16/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019