@samanDEZ

سطح 🎖20
ژتونها 💵 51401
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 71673
دستهای بازی شده 166100
نرخ برد 43.2%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 03/28/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020