@samanDEZ

سطح 🎖21
ژتونها 💵 90191
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 120665
دستهای بازی شده 295092
نرخ برد 40.9%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 04/17/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024