@samanDEZ

سطح 🎖20
ژتونها 💵 47246
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 85603
دستهای بازی شده 201697
نرخ برد 42.4%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 04/16/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021