@samanDEZ

سطح 🎖19
ژتونها 💵 35300
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 1909000
دستهای برده شده 27534
دستهای بازی شده 70523
نرخ برد 39%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 11/14/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018