@samanDEZ

سطح 🎖20
ژتونها 💵 69700
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 68098
دستهای بازی شده 157260
نرخ برد 43.3%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 11/16/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019