@samanDEZ

سطح 🎖20
ژتونها 💵 85
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 89635
دستهای بازی شده 212242
نرخ برد 42.2%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 08/01/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021