@samanDEZ

سطح 🎖21
ژتونها 💵 65031
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 111750
دستهای بازی شده 270313
نرخ برد 41.3%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 03/29/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023