@samanDEZ

سطح 🎖20
ژتونها 💵 54398
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 78164
دستهای بازی شده 182766
نرخ برد 42.8%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 10/25/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020