@samanDEZ

سطح 🎖20
ژتونها 💵 6379490
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 60147
دستهای بازی شده 139642
نرخ برد 43.1%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 07/22/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019