@samanDEZ

سطح 🎖21
ژتونها 💵 1777
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 94879
دستهای بازی شده 225549
نرخ برد 42.1%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 10/26/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021