@samanDEZ

سطح 🎖21
ژتونها 💵 88066
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 103324
دستهای بازی شده 248134
نرخ برد 41.6%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 05/18/2022

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2022