@samanDEZ

سطح 🎖20
ژتونها 💵 60322
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 24741080
دستهای برده شده 83364
دستهای بازی شده 195477
نرخ برد 42.6%
شروع بازي از 08/23/2017
آخرین بازی شده 01/25/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021