Ahad

سطح 🎖16
ژتونها 💵 13426
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 470162
دستهای برده شده 5461
دستهای بازی شده 15022
نرخ برد 36.4%
شروع بازي از 01/31/2017
آخرین بازی شده 04/12/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023