Ahad

سطح 🎖16
ژتونها 💵 9242
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 470162
دستهای برده شده 6456
دستهای بازی شده 18202
نرخ برد 35.5%
شروع بازي از 01/31/2017
آخرین بازی شده 05/18/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024