🇮🇷 I AM

سطح 🎖15
ژتونها 💵 1039777
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 54155
دستهای برده شده 4544
دستهای بازی شده 14065
نرخ برد 32.3%
شروع بازي از 07/02/2017
آخرین بازی شده 04/15/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019