🇮🇷 I AM

سطح 🎖15
ژتونها 💵 1068469
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 54155
دستهای برده شده 4644
دستهای بازی شده 14344
نرخ برد 32.4%
شروع بازي از 07/02/2017
آخرین بازی شده 04/19/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020