🇮🇷 آرام

سطح 🎖18
ژتونها 💵 1055229
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 885889
دستهای برده شده 14708
دستهای بازی شده 39901
نرخ برد 36.9%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 08/11/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020