🇮🇷 آرام

سطح 🎖18
ژتونها 💵 122199
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 885889
دستهای برده شده 15097
دستهای بازی شده 41039
نرخ برد 36.8%
شروع بازي از 07/11/2016
آخرین بازی شده 02/25/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021