@shayangh97

سطح 🎖6
ژتونها 💵 12041
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 4800
دستهای برده شده 16
دستهای بازی شده 49
نرخ برد 32.7%
شروع بازي از 09/17/2022
آخرین بازی شده 06/05/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023