@armanakbari20

سطح 🎖16
ژتونها 💵 27082
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 774234
دستهای برده شده 8341
دستهای بازی شده 23730
نرخ برد 35.1%
شروع بازي از 08/27/2022
آخرین بازی شده 09/25/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023