♏️5⃣5⃣

سطح 🎖19
ژتونها 💵 28869
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 695230
دستهای برده شده 30631
دستهای بازی شده 79138
نرخ برد 38.7%
شروع بازي از 08/08/2016
آخرین بازی شده 07/23/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018