♏️5⃣5⃣

سطح 🎖19
ژتونها 💵 1650854
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 748090
دستهای برده شده 32923
دستهای بازی شده 83598
نرخ برد 39.4%
شروع بازي از 08/08/2016
آخرین بازی شده 09/18/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018