♏️5⃣5⃣

سطح 🎖19
ژتونها 💵 284349
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 1193075
دستهای برده شده 35380
دستهای بازی شده 88724
نرخ برد 39.9%
شروع بازي از 08/08/2016
آخرین بازی شده 11/14/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018