🇮🇷 5⃣5⃣♏️🔥

سطح 🎖19
ژتونها 💵 51138
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 1193075
دستهای برده شده 39199
دستهای بازی شده 98293
نرخ برد 39.9%
شروع بازي از 08/08/2016
آخرین بازی شده 07/22/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019