M🇮🇷🍷👌

سطح 🎖19
ژتونها 💵 1770
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 667339
دستهای برده شده 27403
دستهای بازی شده 72146
نرخ برد 38%
شروع بازي از 08/08/2016
آخرین بازی شده 05/18/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018