Karen⚽️⚽️⚽️⚽️

سطح 🎖18
ژتونها 💵 59404
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 332200
دستهای برده شده 14072
دستهای بازی شده 38537
نرخ برد 36.5%
شروع بازي از 09/01/2016
آخرین بازی شده 04/09/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024