🇮🇷 👻 mohammad ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 53085
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 44844950
دستهای برده شده 25419
دستهای بازی شده 62300
نرخ برد 40.8%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 09/19/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023