🇮🇷 👻 mohammad ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 27914944
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 44844950
دستهای برده شده 23788
دستهای بازی شده 58436
نرخ برد 40.7%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 10/23/2021

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2021