🇮🇷 👻 mohammad ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 30075
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 44844950
دستهای برده شده 24731
دستهای بازی شده 60541
نرخ برد 40.9%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 05/09/2022

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2022