Only god

سطح 🎖15
ژتونها 💵 1634
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 3435150
دستهای برده شده 5198
دستهای بازی شده 12693
نرخ برد 41%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 06/22/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019