Only god

سطح 🎖16
ژتونها 💵 2124
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 3435150
دستهای برده شده 7333
دستهای بازی شده 17442
نرخ برد 42%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 08/09/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020