🇮🇷 👻 mohammad ali

سطح 🎖19
ژتونها 💵 1170
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 44844950
دستهای برده شده 26379
دستهای بازی شده 64420
نرخ برد 40.9%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 06/20/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024