Only god

سطح 🎖15
ژتونها 💵 65532
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 3435150
دستهای برده شده 4887
دستهای بازی شده 12016
نرخ برد 40.7%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 04/21/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019