Only god

سطح 🎖15
ژتونها 💵 19174
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 3435150
دستهای برده شده 6238
دستهای بازی شده 14966
نرخ برد 41.7%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 01/23/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020