🇮🇷 👻 mohammad ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 362671
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 44844950
دستهای برده شده 25182
دستهای بازی شده 61618
نرخ برد 40.9%
شروع بازي از 07/21/2016
آخرین بازی شده 03/30/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023