Pouriya 😎

سطح 🎖17
ژتونها 💵 440138
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 339996
دستهای برده شده 8797
دستهای بازی شده 27802
نرخ برد 31.6%
شروع بازي از 11/27/2022
آخرین بازی شده 09/25/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023