Pouriya 😎

سطح 🎖18
ژتونها 💵 991178
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 339996
دستهای برده شده 12053
دستهای بازی شده 38322
نرخ برد 31.5%
شروع بازي از 11/27/2022
آخرین بازی شده 07/17/2024

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024