🇮🇷 MZ

سطح 🎖4
ژتونها 💵 3255
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 975
دستهای برده شده 6
دستهای بازی شده 20
نرخ برد 30%
شروع بازي از 06/02/2023
آخرین بازی شده 06/18/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2024