Amirhossein

سطح 🎖17
ژتونها 💵 2174881
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 2429234
دستهای برده شده 11389
دستهای بازی شده 34453
نرخ برد 33.1%
شروع بازي از 12/28/2020
آخرین بازی شده 09/25/2023

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2023