🇮🇷 Hamed

سطح 🎖18
ژتونها 💵 10430119
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 3844000
دستهای برده شده 17674
دستهای بازی شده 40625
نرخ برد 43.5%
شروع بازي از 12/28/2016
آخرین بازی شده 12/19/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018