🇮🇷 Hamed

سطح 🎖18
ژتونها 💵 8020019
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 5184000
دستهای برده شده 18428
دستهای بازی شده 42294
نرخ برد 43.6%
شروع بازي از 12/28/2016
آخرین بازی شده 01/20/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019