😇 sassan

سطح 🎖16
ژتونها 💵 17042
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 713910
دستهای برده شده 5796
دستهای بازی شده 19315
نرخ برد 30%
شروع بازي از 07/22/2016
آخرین بازی شده 08/14/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019