😇 sassan

سطح 🎖16
ژتونها 💵 34787
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 713910
دستهای برده شده 5916
دستهای بازی شده 19674
نرخ برد 30.1%
شروع بازي از 07/22/2016
آخرین بازی شده 04/12/2020

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2020