@smsmorteza68713540

سطح 🎖16
ژتونها 💵 2420
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 724406
دستهای برده شده 5224
دستهای بازی شده 15234
نرخ برد 34.3%
شروع بازي از 11/24/2016
آخرین بازی شده 04/19/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019