Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 2687962
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 36906
دستهای برده شده 9547
دستهای بازی شده 44299
نرخ برد 21.6%
شروع بازي از 09/15/2016
آخرین بازی شده 03/19/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019