Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 2553885
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 36906
دستهای برده شده 8962
دستهای بازی شده 41808
نرخ برد 21.4%
شروع بازي از 09/15/2016
آخرین بازی شده 09/18/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018