Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 2694216
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 36906
دستهای برده شده 9555
دستهای بازی شده 44322
نرخ برد 21.6%
شروع بازي از 09/15/2016
آخرین بازی شده 05/20/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019