Ali

سطح 🎖18
ژتونها 💵 2278067
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 36906
دستهای برده شده 7941
دستهای بازی شده 37912
نرخ برد 20.9%
شروع بازي از 09/15/2016
آخرین بازی شده 06/25/2018

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2018