MHD🌺

سطح 🎖15
ژتونها 💵 1086986
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 510672
دستهای برده شده 4471
دستهای بازی شده 15364
نرخ برد 29.1%
شروع بازي از 07/25/2018
آخرین بازی شده 04/21/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019