MHD🌺

سطح 🎖16
ژتونها 💵 1909402
بزرگترین پات برده شده در یک دست 💵 510672
دستهای برده شده 5305
دستهای بازی شده 18273
نرخ برد 29%
شروع بازي از 07/25/2018
آخرین بازی شده 06/24/2019

و 💵2000 اضافی برای اولین بازهایتان دریافت کنید!


PokerBot for Telegram
2015 - 2019